سمت در سایر شرکتها و اشخاص حقوقی

سمت در سایر شرکتها و اشخاص حقوقی

در حال حاضر، شرکت سبدگردان آمیتیس فاقد هر گونه سمت در سایر اشخاص حقوقی می باشد.