رویه تحلیل ریسک

رویه تحلیل ریسک

قبل از انعقاد قرارداد سبدگردانی، پس از انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک توسط مشتری (سرمایه گذار) فرآیند ارزیابی توان تحمل ریسک سرمایه گذار توسط کارشناسان شرکت سبدگردان آمیتیس براساس رویه تحلیل ریسک انجام می گیرد. بر این اساس نتایج حاصله در  فرم تحلیل نتیجه  ثبت و اقدامات بعدی حسب مورد انجام می پذیرد.
سرمایه گذاران را می توان از نظر پذیرش ریسک به سه دسته تقسیم نمود:
افراد ریسک گریز : این افراد استراتژی محافظه کارانه دارند. یک شخص ریسک گریز ترجیح می دهد که یک بازده مطمئن بدست آورد و در حالتی که شانس و اقبال مطرح باشد شرکت نخواهد کرد.
افراد ریسک پذیر : این افراد استراتژی جسورانه ای دارند و شخص در این حالت خواهان پذیرش ریسک است، مایل است شانس خود را بیازماید.
افراد خنثی نسبت به ریسک : سومین گروه افرادی هستند که به اصطلاح آنها را ریسک خنثی می نامند. این افراد ارزش پولی را مقدار ارزش اسمی آن می دانند. رفتار ریسک خنثی اغلب در افرادی دیده می شود که بیش از حد ثروتمند هستند.
با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی صورت گرفته، استراتژی پیشنهادی جهت مدیریت پرتفوی مشتریان استخراج می گردد.