روابط تجاری سبدگردان با دیگران

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

به جز روابط متعارف کاری از جمله روابط با حسابرس، امین سبدگردان و ... شرکت سبدگردان آمیتیس در حال حاضر، فاقد هر گونه رابطه تجاری خارج از حدود متعارف با دیگران می باشد.