راه حل های كنترل تضاد منافع بين سبدگردان و مشتريان

راه حل های كنترل تضاد منافع بين سبدگردان و مشتريان

بر اساس ماده 14 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، در صورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری به وجود آید، اولویت با منافع مشتری خواهد بود. برای کنترل تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان با مشتریان به وجود آید، سبدگردان بر اساس مفاد ماده 27 دستورالعمل پیش گفته و تبصره های آن عمل خواهد کرد.