درآمدها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

درآمدها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

کارمزد عملیات سبدگردانی در چارچوب مقررات و بر اساس جزییاتی است که مورد توافق مشتری و شرکت سبدگردان آمیتیس است که مراتب در قرارداد سبدگردانی به تفصیل ذکر خواهد شد.