بازدهی سبد های تحت مدیریت

بازدهی سبد های تحت مدیریت

چگونگی محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان
شرکت سبدگردان آمیتیس، در چارچوب مقررات به منظور ارائه روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول متعارف زیر استفاده می نماید:
 
(الف): نرخ بازدهی پول وزنی (Money Weighted Rate of Return):
نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد.

(ب): نرخ بازدهی زمان وزنی(Time Weighted Rate of Return):
نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR)  بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است.