قوانین و مقررات حوزه فعالیت سبدگردان

قوانین و مقررات حوزه فعالیت سبدگردان

اهم قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت سبدگردانی، به شرح زیر است:
قانون بازار اوراق بهادار
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان